Sourcing International Partners

Ko smo mi

SOURCING INTERNATIONAL nije isključivo austrijska kompanija. To je zajednički poduhvat nastao spajanjem Höllwarth Consulting i 42virtual. Ove dve kompanije postoje dugi niz godina i često uspešno sarađuju na velikim projektima. 

Pored toga, od osnivanja smo održavali bliske veze sa partnerima u Nemačkoj i Švajcarskoj. Uskoro ćemo imati još partnera u drugim državama, jer je SOURCING INTERNATIONAL međunarodna, a ne nacionalna konsalting kompanija.

Razlog za to je što su partneri kompanije SOURCING INTERNATIONAL na osnovu prethodne saradnje zaključili da im kombinacija njihovih sposobnosti, dugogodišnjeg iskustva sa velikim ugovorima o konsaltingu, kao i specifičnosti pojedinih država, omogućava da stvore izuzetno snažno partnerstvo.

Spajanje ovih faktora u blisku i profesionalnu saradnju omogućava kompaniji SOURCING INTERNATIONAL da pruži visok nivo efikasnosti i ponudi širok spektar usluga.

Šta mi radimo

Digitalna transformacija se trenutno odvija u svim sektorima i svim kompanijama - u nekima u većoj meri, a u nekima i dalje u manjoj. U svakom slučaju, izazovi postaju veći i raznovrsniji.

Jedna stvar koju digitalna transformacija apsolutno zahteva su nove mašine našeg vremena, mašine industrijske revolucije koju trenutno doživljavamo i bez koje digitalna revolucija ne bi postojala: društvene mreže, mobilnost, Big Data analitika, cloud i Internet stvari.

Korišćenje ovih mašina zahteva moderne aplikacije, više računarske snage, više prostora za skladištenje, brže mreže.

Ovi resursi se mogu obezbediti lokalno u klasičnim modelima outsourcinga putem cloud usluga, ali je verovatnije da će se njima upravljati putem višestrane i kompleksne kombinacije hibridnog IT sourcinga.

A taj sourcing mora da bude prilagodljiviji nego što je bio. IT sourcing mora da bude sposoban da brzo reaguje na nove okolnosti i izazove.

Kompanije, međutim, moraju da održavaju efikasnu i transparentnu kontrolu celokupne strukture i procesa. Njihovo IT upravljanje mora da bude prilagođeno novim i prilagodljivim multi sourcing okruženjima, u suprotnom lako može da se izgubi kontrola nad ključnim resursima kompanije.

Mi u SOURCING INTERNATIONAL smo ubeđeni da digitalna transformacija i brze promene koje su povezane sa njom mogu biti efikasno savladani korišćenjem cikličnog modela koji se sastoji od elemenata koji se mogu izvršavati konstantno, u više navrata i brzinom koja je potrebna.

Zbog toga se pristup SOURCING INTERNATIONAL zasniva na modelu životnog ciklusa. Ovaj sourcing koncept životnog ciklusa smo uspešno primenili u mnogim projektima, neprestano ga usavršavajući.

Pored toga, SOURCING INTERNATIONAL se oslanja ne veliki broj metoda koje primenjujemo u svakom modulu ciklusa i prilagođavamo individualnim okolnostima i zahtevima klijenata.

Prečo práve my?

Metodológia SOURCING INTERNATIONAL je inovatívny model vlastností a postupov, ktorý bol v praxi vyvinutý a je dlhodobo overený. Vytvorili sme komplexný súbor vhodných nástrojov a tieto nástroje poskytujeme našim klientom spôsobom, ktorý im umožňuje úspešne zvládnuť vlastnú digitálnu transformáciu prispôsobenú ich individuálnym firemným podmienkam.

Sledujeme množstvo medzinárodných noriem, ktoré využívame na zdokonaľovanie vlastných metód a nástrojov. Jednou z najdôležitejších charakteristík našej činnosti je však nezávislosť, čo nám umožňuje vystupovať v pozícii "neutrálneho poskytovateľa", v prospech našich klientov.

Pri každom z našich projektov je naším cieľom umožniť našim klientom rozvíjať vhodnú adaptívnu stratégiu pre digitálnu transformáciu a využívanie zdrojov a podporovať ich v tomto vývoji. Chceme umožniť našim klientom vytvárať vlastné interné know-how, aby mohli úspešne riešiť návrh, transformáciu a prevádzku hybridných multi-zdrojových prostredí. Naším cieľom je tiež podporiť zákaznikov v ich rozhodnutí neimplementovať neoverené riešenia s neistým výsledkom.